Навчальна робота

ЗП 11 Фізичне виховання

Опис (анотація): Фізичне виховання спрямоване на формування у студентів високих моральних, вольових і фізичних якостей, готовності до високопродуктивної праці; збереження і зміцнення здоров’я студентів, сприяння всебічному розвитку організму, підтримання високої працездатності протягом всього періоду навчання.

Тип: цикл загальної підготовки (нормативна).

Термін вивчення: 1-2 курс

Кількість кредитів: 138 год., з них: 6 годин лекційних, 132 години практичних занять.

Викладацький склад: кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Юрчишин Ю.В.

Мета курсу: є виховання здорової, всебічно розвинутої, фізично досконалої людини з високою творчою та громадською позицією, готовою до довголітньої високопродуктивної праці і захисту своєї держави, виховання морально-вольових якостей та потреб у здоровому способі життя, використання здобутих цінностей фізичної культури у особистій, громадській та професійній діяльності, знання і дотримання основ здорового способу життя,  про інформованість про всі головні цінності фізичної культури і спорту,  формування у студентів фізичної культури особистості.

 

Основні завдання дисципліни:

 • збереження і зміцнення здоров’я студентів;
 • сприяння формуванню здорового способу життя;
 • підтримання і підвищення рівня працездатності протягом навчання;
 • виховання у студентів потреби в систематичних заняттях фізичними вправами з урахуванням особливостей їх майбутньої професійної діяльності та фізичного самовдосконалення;
 • формування розуміння ролі фізичної культури у розвитку особистості і підготовки її до професійної діяльності, мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної культури, до здорового способу життя, фізичного вдосконалення і самовиховання, потреби в регулярних заняттях фізичними вправами і спортом;

– формування системи знань і умінь з фізичної культури і здорового способу життя;

– набуття відповідних рухових умінь та навичок; набуття здатності до виконання тестів і нормативів фізичної підготовленості.

Результати навчання: студенти мають знати: основи здорового способу життя;

–        основи безпеки під час занять фізичною культурою;

–        використання фізичної культури і спорту в режимі навчання та відпочинку;

–        методику підготовки та проведення комплексів фізичних вправ в режимі дня;

Студенти мають уміти: підтримувати, розвивати і удосконалювати функціональний стан свого організму;

–        володіти основами самоконтролю  фізичного стану;

–        використовувати на практиці методичні прийоми з проведення різних видів оздоровчої гімнастики.

Методи викладання дисципліни: розповідь, пояснення, проблемна лекція, евристична бесіда, лекції-дискусії, розбір конкретної ситуації (кейс-стаді), лекції-візуалізації, лекції в форматі Power Point; використання Інтернет-технологій, консультування,  самостійна теоретико-аналітична, проектувальна й організаційно-методична робота студентів по виконанню індивідуального науково-дослідного завдання з дисципліни.

Методи оцінювання: поточне усне опитування, написання самостійних робіт, експрес-контрольні роботи, письмове тестування, контрольні роботи та зрізи тощо.

 

Форма підсумкового контролю: залік.

 

Перелік основної літератури:

 1. Бар-Ор О. Здоровье детей и двигательная активность : от физиологических основ до практического применения / О. Бар-Ор,                Т. Роуланд ; пер. с англ. И. Андреев. –– К. : Олимп. л-ра, 2009. –– 528 с.
 2. Волков В. Л. Основи теорії та методики фізичної підготовки студентської молоді : навч. посібник / Волков В. Л. –– К. : «Освіта України», –– 256 с.
 3. Григор’єв В. І. Фізичне виховання студентів / В. І. Григор’єв, М. О. Третьяков  / Теорія і методика фізичного виховання : підручник [за ред. Т. Ю. Круцевич]. –– К. : Олімп. л-ра, 2008. –– Т. 2. –– С. 155––173.
 4. Дутчак М. В. Спорт для всіх в Україні : теорія та практика : монографія / М. В. Дутчак. –– К. : Олімп. л-ра, 2009. –– 279 с.
 5. Завидівська Н. Н. Формування навичок здорового способу життя у студентів вищих навчальних закладів : навч. посібник [для студ. ВНЗ] / Завидівська Н. Н. –– Л. : ЛДУФК, 2009. –– 120 с.
 6. Корягін В. М. Рухливі ігри у фізичному вихованні студентів  ВНЗ : метод. вказівки [для студентів нац. у-ту «Львівська політехніка»] /                          Корягін В. М., Заверікін А. М., Миронов М. М. –– Львів : Львівська політехніка, 2009. –– 28 с.
 7. Матвеев Л. П. Теория и методика физической культуры : учебник [для студ. высш. уч. завед. физкульт. образования] –– 3-е изд., перераб. и доп. / Л. П. Метвеев. –– М. : ФиС, СпортакадемПресс, 2008. –– 544 с. –– (Корифеи спортивной науки)
 8. Назаренко Л. Д. Оздоровительные основы физических упражнений / Л. Д. Назаренко. –– М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. –– 240 с.
 9. Паффенбаргер Р. С. Здоровый образ жизни / Р. С. Паффенбаргер, Э. Ольсен. –– К., 1999. –– 320 с.
 10. Юрчишин Ю.В. Фізіологічні основи фізичного виховання студентської молоді : Навч.-метод. посібн. / Ю.В. Юрчишин, О.П. Скавронський. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2015. – 222 с.
 11. Юрчишин Ю.В. Фізична культура у загально-освітньому навчальному закладі : Навчально-методичний посібник / Ю.В. Юрчишин. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2014. – 248 с.
 12. Юрчишин Ю.В. Самостійні заняття руховою активністю оздоровчої спрямованості для студентів навчальної секції фізичної реабілітації : Навчально-методичний посібник / Ю.В. Юрчишин. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2015. – 276 с.

 

Мова викладання: українська.