Фізична культура

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
факультет фізичної культури
кафедра фізичного виховання

1. Загальна інформація про курс

Назва курсу, мова викладання Фізична культура ,українська

Сторінка курсу в MOODLE https://moodle.kpnu.edu.ua/course/view.php?id=1711

Консультації Четвер,16.00 -стадіон КПНУ імені Івана Огієнка

2. Анотація до курсу

Дисципліна вільного вибору навчального програми з фізичної культури зумовлюється соціальним замовленням сучасного суспільства на всебічно розвинену гармонійну особистість фахівця, який має високий рівень здоров’я, необхідну фізичну освіту та фізичну підготовленість, спроможного до самовдосконалення, щоб відповідати вимогам освітньо-кваліфікаційної та професійних компентентностей.
Програма ґрунтується на концептуальних засадах законів України “Про фізичну культуру і спорт”, “Про освіту”, “Про вищу освіту”, Цільовій комплексній програмі “Фізичне виховання – здоров’я нації”, Концепції фізичного виховання в системі освіти України, державних вимогах до навчальних програм з фізичного виховання, Національній доктрині розвитку фізичної культури і спорту, Національній доктрині розвитку освіти, Положенні про державний вищий навчальний заклад, Положенні про організацію фізичного виховання і масового спорту у вищих навчальних закладах.
Головна мета програми – визначити відповідний мінімальний рівень обов’язкової неспеціальної фізичної освіти для студентів, що навчаються у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка і отримують освітньо-кваліфікаційний рівень – “бакалавр”.
Розподіл студентів у навчальні відділення для занять фізичним вихованням.
Для проведення практичних занять з фізичної культури формуються навчальні відділення за такими напрямами: основне, спеціальне. До основного навчального відділення зараховуються студенти, які за станом здоров’я віднесені до основної і підготовчої медичних груп та розподіляються у навчальні групи загальної фізичної підготовки. До спеціального навчального відділення зараховуються студенти, які мають відхилення у стані здоров’я сталого або тимчасового характеру та потребують обмеження фізичних навантажень.
Студенти повністю звільнених від фізичних навантажень: займаються науково-дослідною роботою за напрямком фізичного виховання.

.

3. Мета та цілі курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «фізична культура» є послідовне формування фізичної культури особистості фахівця освітнього рівня “бакалавр”; набуття знань з основ здорового способу життя та вироблення стійкого стереотипу щодо впровадження означених знань у життя; уміння застосовувати на практиці знання з основ професійно-прикладної фізичної підготовки; формування навички до щоденних занять фізичними вправами у різноманітних раціональних формах; виховання здорової, всебічно розвинутої, фізично -досконалої людини з високою творчою та громадською позицією готовою до довголітньої високопродуктивної праці і захисту своєї держави; виховання морально-вольових якостей.
Основними завданнями вивчення дисципліни є: Для досягнення мети «фізичного виховання» передбачається комплексне вирішення наступних завдань:
– збереження і зміцнення здоров’я студентів;
– сприяння формуванню здорового способу життя;
– підтримання і підвищення рівня працездатності протягом навчання;
– виховання у студентів потреби в систематичних заняттях фізичними вправами з урахуванням особливостей їх майбутньої професійної діяльності та фізичного самовдосконалення;
– формування цілісного розуміння ролі фізичної культури у розвитку особистості і підготовки її до професійної діяльності, мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної культури, до здорового способу життя, фізичного вдосконалення і самовиховання, потреби в регулярних заняттях фізичними вправами і спортом;
– формування системи знань і умінь з фізичної культури і здорового способу життя;
– набуття відповідних рухових умінь та навичок; набуття здатності до виконання тестів і нормативів фізичної підготовленості.
.
Ціль курсу фізична культура полягає у вмінні застосовувати отриманні знання та навички забезпечивши високий рівень моральних та функціональних здібностей здобувачів вищої освіти, бути працездатним та конкурентоздатним у освітньому просторі.

4. Формат курсу

Стандартний курс (очний).

5. Результати навчання
За результатами вивчення навчальної дисципліни «фізична культура » в здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня повинні сформуватися наступні загальні компетентності:
Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. Здатність бути всебічно розвинутою особистісттю, працювати на блогополуччя суспільства.
Навички міжособистісної взаємодії. Формувати здатність працювати в команді, уміти обмінюватись діями спрямованих на реалізацію спільної діяльності.
Навики здійснення безпечної діяльності. Здатність розуміти важливість збереження навколишнього середовища а також реалізації концепції сталого розвитку людства
фахові компетентності:
-Здатність використовувати під час навчання та виконання професійних завдань знань про будову тіла людини та механізми життєдіяльності її організму, фізіологічні та біохімічні основи адаптації до фізичних навантажень різної спрямованості.
-Здатність використовувати під час навчання та виконання професійних завдань базові знання з теорії і методики фізичного виховання та спортивної підготовки.
-Здатність до загальної орієнтації у застосуванні основних теоретичних положень та технологій оздоровчо-рекреаційної рухової активності
.- Здатність використовувати під час навчання та виконання професійних видів робіт основ медичних знань, надавати долікарську допомогу особам під час виникнення у них невідкладних станів та патологічних процесів в організмі, та методику фізкультурно-спортивної реабілітації таких осіб.
-Здатність використовувати під час навчання та виконання професійних завдань базових знань з історичних закономірностей та особливостей розвитку фізичної культури і спорту.
-Здатність використовувати під час навчання та виконання професійних завдань базові знання із загальної теорії здоров’я та здатність до інтегрування знань про принципи, шляхи та умови ведення здорового способу життя.
-Здатність використовувати спортивні споруди, спеціальне обладнання та інвентар
.- Здатність здійснювати організацію діяльності з використанням різних видів та форм рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя, зокрема, зі спортивного туризму й орієнтування за топографічними картами та іншими засобами навігації..

За наслідками вивчення курсу здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня повинні знати:
– визначення базових понять предмету «фізична культура»: загальна фізична підготовка, спеціальна фізична підготовка; фізична підготовленість, фізичний розвиток, фізичне здоров’я, гіподинамія, рухова активність, оздоровче тренування.

– основи здорового способу життя;
– основи безпеки під час занять фізичною культурою;
– використання фізичної культури і спорту в режимі навчання та відпочинку;
– методику підготовки та проведення комплексів фізичних вправ в режимі дня;
– форми організації спортивно масової роботи
– техніку виконання фізичних вправ різних видів спорту;
вміти:
– підтримувати, розвивати і удосконалювати функціональний стан свого організму;
– володіти основами самоконтролю фізичного стану;
– використовувати на практиці методичні прийоми з проведення різних видів занять.

6. Обсяг і ознаки курсу

Найменування показників Характеристика навчального курсу
денна форма навчання
Освітня програма, спеціальність Фізична культура для підготовки бакалавра першого рівня вищої освіти
галузі знань О1/ Освіта/Педагогіка
спеціальності фізична культура
за освітньою програмою
Шифр за ОПП ГЕ 09
Рік навчання/ рік викладання Перший – 2019-2020
Семестр вивчення перший, другий
нормативна/вибіркова Вибіркова
Кількість кредитів ЄКТС 1,5кредити ЄКТС
Загальний обсяг годин 48год.
Кількість годин навчальних занять 0год.
Лекційні заняття 0 год.
Практичні заняття 48год.
Семінарські заняття 0 год.
Лабораторні заняття 0 год.
Самостійна та індивідуальна робота 0 год.
Форма підсумкового контролю Диференційований залік

7. Пререквізити курсу
Методика вивчення дисципліни передбачає врахування взаємозв’язків: з біомеханікою, анатомією, фізіологією, валеологією, спортивною медициною, біохімією, легкою атлетикою, спортивними іграми, атлетизмом.

8. Технічне й програмне забезпечення /обладнання

Вивчення курсу забезпечене спеціально обладнаної спортивної зали, наявністю інвентарю для проведення практичних занять з баскетболу.

9. Політики курсу
При організації освітнього процесу у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка студенти, викладачі, методисти, адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу, Кодексу академічної доброчесності, Положення про критерії оцінювання знань студентів, Положення про укладання та контроль за виконанням договору про надання освітніх послуг, Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти тощо.
Академічна доброчесність. Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують приклади можливої академічної не доброчесності. Виявлення ознак академічної не доброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її не зарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману.
Відвідання занять. Очікується, що всі студенти відвідають усі практичні заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися термінів виконання усіх видів робіт, передбачених курсом.
Література.
Уся література, яку студенти не можуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.

10. Схема курсу

Дата / кількість акад. годин
Тема, план Форма заняття Матеріали Література
Інтернет-
ресурси Завдання, год. Вага оцінки
(балів) Термін
виконання
Змістовий модуль 1. Змістовий модуль 1 Загальний фізичний розвиток організму під час занять фізичною культурою

Осінній семестр
2 години Тема 1 (заняття 1). Техніка безпеки Оволодіння навичками самоконтролю в процесі виконання фізичних вправ
Практичне заняття Матеріали практичних занять

https://moodle.kpnu.edu.ua /course/view.php?id=1711
Опрацювати основну літературу – 1 година.
За результати поточного контролю змістовий модуль оцінюється в 50балів. Осінній семестр / Весняний семестр
Осінній семестр
2 години Тема 2 (заняття 2). Оволодіння навички виконання фізичних вправ з оздоровчою спрямованістю в лісо-парковій -зоні. Практичне заняття Матеріали практичних занять
https://moodle.kpnu.edu.ua /course/view.php?id=1711
Опрацювати основну літературу – 1 година.
За результати поточного контролю змістовий модуль оцінюється в 50 балів. Осінній семестр / Весняний семестр
Осінній семестр
2 години Тема 3 (заняття 3).
Формування навички до проведення самостійних занять під час виконання фізичних вправ Практичне заняття Матеріали практичних занять
https://moodle.kpnu.edu.ua /course/view.php?id=1711
Опрацювати основну літературу – 1 година.
За результати поточного контролю змістовий модуль оцінюється в 50 балів. Осінній семестр / Весняний семестр
Осінній семестр
2 години Тема 4 (заняття 4).
Рухливі та спортивні ігри з оздоровчою спрямованістю Практичне заняття Матеріали практичних занять
https://moodle.kpnu.edu.ua /course/view.php?id=1711
Опрацювати основну літературу – 1 година.
За результати поточного контролю змістовий модуль оцінюється в 50 балів. Осінній семестр / Весняний семестр
Осінній семестр
2 години Тема 5 (заняття 5).
Спортивні ігри :Футбол техніка удару внутрішнім боком стопи (щічкою) Практичне заняття Матеріали практичних занять
https://moodle.kpnu.edu.ua /course/view.php?id=1711
Опрацювати основну літературу – 1 година.
За результати поточного контролю змістовий модуль оцінюється в 50 балів. Осінній семестр / Весняний семестр
Осінній семестр
2години Тема 6 (заняття 6).
Легка атлетика Закріплення навички техніки бігу на короткі дистанції 100м Практичне заняття Матеріали практичних занять
https://moodle.kpnu.edu.ua /course/view.php?id=1711
Опрацювати основну літературу – 1 година.
За результати поточного контролю змістовий модуль оцінюється в 50 балів. Осінній семестр / Весняний семестр
Осінній семестр
2години Тема 7 (заняття 7). Закріплення техніки стрибків у довжину з місця
Практичне заняття Матеріали практичних занять
https://moodle.kpnu.edu.ua /course/view.php?id=1711
Опрацювати основну літературу – 1 година.
За результати поточного контролю змістовий модуль оцінюється в 50 балів. Осінній семестр / Весняний семестр
Осінній семестр
2 години Тема 8 (заняття 8).
Атлетична гімнастика ознайомлення з технікою виконання засобів атлетичного спрямування вправи для м’язів верхнього плечового поясу Практичне заняття Матеріали практичних занять
https://moodle.kpnu.edu.ua /course/view.php?id=1711
Опрацювати основну літературу – 1 година.
За результати поточного контролю змістовий модуль оцінюється в 50 балів. Осінній семестр / Весняний семестр
Осінній семестр
2 години Тема 9 (заняття 9). Атлетична гімнастика Комплекс вправ силового спрямування для розвитку м’язів тулуба
Практичне заняття Матеріали практичних занять
https://moodle.kpnu.edu.ua /course/view.php?id=1711
Опрацювати основну літературу – 1 година.
За результати поточного контролю змістовий модуль оцінюється в 50 балів. Осінній семестр / Весняний семестр
Осінній семестр
2 години Тема 10 (заняття 10).
Фітнес.Ознайомлення з технікою вправ силового фітнесу та аеробного фітнесу.
Практичне заняття Матеріали практичних занять
https://moodle.kpnu.edu.ua /course/view.php?id=1711
Опрацювати основну літературу – 1 година.
За результати поточного контролю змістовий модуль оцінюється в 50 балів. Осінній семестр / Весняний семестр
Осінній семестр
2 години Тема 11. Спортивні ігри волейбол
Закріплення навички прийому та передачі м’яча двома руками зверху та знизу Практичне заняття Матеріали практичних занять
https://moodle.kpnu.edu.ua /course/view.php?id=1711
За результати поточного контролю змістовий модуль оцінюється в 50 балів
Осінній семестр
2 години Тема 12. Спортивні ігри. Баскетбол. Вивчення техніки ведення м’яча, техніки передач м’яча Практичне заняття Матеріали практичних занять
https://moodle.kpnu.edu.ua /course/view.php?id=1711
За результати поточного контролю змістовий модуль оцінюється в 50 балів
2. Змістовий модуль Формування основних навичок рухової активності

Зимовий семестр
2 годин Тема 1 (заняття 1)
Спортивні ігри Волейбол Вдосконалення техніки нападу Практичне заняття Матеріали практичних занять
https://moodle.kpnu.edu.ua /course/view.php?id=1711
Опрацювати основну літературу – 1 година.
За результати поточного контролю змістовий модуль оцінюється в 50балів. Осінній семестр / Весняний семестр
Зимовий семестр
2 годин Тема 2 (заняття 2) Спортивні ігри баскетбол. Вивчення техніки ведення, передачі та кидка. Практичне заняття Матеріали практичних занять
https://moodle.kpnu.edu.ua /course/view.php?id=1711
Опрацювати основну літературу – 1 година.
За результати поточного контролю змістовий модуль оцінюється в 50 балів. Осінній семестр / Весняний семестр
Зимовий семестр
2 годин Тема 3 (заняття 3).
Фітнес. Ознайомлення з елементами оздоровчої гімнастики степ-аеробіка Практичне заняття Матеріали практичних занять
https://moodle.kpnu.edu.ua /course/view.php?id=1711
Опрацювати основну літературу – 1 година.
За результати поточного контролю змістовий модуль оцінюється в 50 балів. Осінній семестр / Весняний семестр
Зимовий семестр
2годин Тема 4 (заняття4). Ознайомлення з елементами оздоровчої гімнастики фітнес-йога Практичне заняття Матеріали практичних занять
https://moodle.kpnu.edu.ua /course/view.php?id=1711
Опрацювати основну літературу – 1 година.
За результати поточного контролю змістовий модуль оцінюється в 50 балів. Осінній семестр / Весняний семестр
Зимовий семестр
2годин Тема 5 (заняття 5). Ознайомлення з елементами функціонального тренування крос-фіт Практичне заняття Матеріали практичних занять
https://moodle.kpnu.edu.ua /course/view.php?id=1711
Опрацювати основну літературу – 1 година.
За результати поточного контролю змістовий модуль оцінюється в 50балів. Осінній семестр / Весняний семестр
Весняний семестр
2 годин Тема 6 (заняття 6). Спортивні ігри футбол техніка ведення та передачі м’яча Практичне заняття Матеріали практичних занять
https://moodle.kpnu.edu.ua /course/view.php?id=1711
Опрацювати основну літературу – 1 година.
За результати поточного контролю змістовий модуль оцінюється в 50 балів. Осінній семестр / Весняний семестр
Весняний семестр
2 годин Тема 7 (заняття 7).
Легка атлетика удосконалення бігу на середні дистанції Практичне заняття Матеріали практичних занять
https://moodle.kpnu.edu.ua /course/view.php?id=1711
Опрацювати основну літературу – 1 година.
За результати поточного контролю змістовий модуль оцінюється в 50 балів. Осінній семестр / Весняний семестр
Весняний семестр
2 годин Тема 8 (заняття 8).
Легка атлетика удосконалення бігу на довгі дистанції Практичне заняття Матеріали практичних занять
https://moodle.kpnu.edu.ua /course/view.php?id=1711
Опрацювати основну літературу – 1 година.
За результати поточного контролю змістовий модуль оцінюється в 50 балів. Осінній семестр / Весняний семестр
Весняний семестр
2 годин Тема 9 (заняття 9)
Легка атлетика удосконалення техніки метання гранати та м’яча Практичне заняття Матеріали практичних занять
https://moodle.kpnu.edu.ua /course/view.php?id=1711
Опрацювати основну літературу – 1 година.
За результати поточного контролю змістовий модуль оцінюється в 50 балів. Осінній семестр / Весняний семестр
Весняний семестр
2 години Тема 10 (заняття10). Рухливі ігри та веселі старти Практичне заняття Матеріали практичних занять
https://moodle.kpnu.edu.ua /course/view.php?id=1711
Опрацювати основну літературу – 1 година.
За результати поточного контролю змістовий модуль оцінюється в 50 балів. Осінній семестр / Весняний семестр
Весняний семестр
2 години Тема 11 (заняття11).Спортивні ігри волейбол. Закріплення основних технічних прийомів гри волейбол
Практичне заняття Матеріали практичних занять
https://moodle.kpnu.edu.ua /course/view.php?id=1711
Опрацювати основну літературу – 1 година.
За результати поточного контролю змістовий модуль оцінюється в 50 балів. Осінній семестр / Весняний семестр
Весняний семестр
2години Тема 12 (заняття 12). Спортивні ігри баскетбол Вивчення техніки кидка, закріплення техніки ведення передачі м’яча Практичне заняття Матеріали практичних занять
https://moodle.kpnu.edu.ua /course/view.php?id=1711
Опрацювати основну літературу – 1 година.
За результати поточного контролю змістовий модуль оцінюється в 50 балів. Осінній семестр / Весняний семестр
11. Система оцінювання та вимоги

Оцінювання курсу «фізична культура » здійснюється на практичних заняттях за руховою активністю та (тестуванням). Здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів відповідних спеціальностей за результатами практичного виконання тестових випробувань зі змістових модулів « Загальний фізичний розвиток організму під час занять фізичною культурою», «Формування основних навичок рухової активності» мають отримати позитивні оцінки. Тестові випробування представлені в робочій програмі навчальної дисципліни (режим доступу: https://moodle.kpnu.edu.ua /course/view.php?id=1711). За результатами поточного контролю за змістовий модуль «Загальний фізичний розвиток організму під час занять фізичною культурою» студенти максимум можуть отримати 50 балів, «Формування основних навичок рухової активності»50 балів. Загалом за поточний контроль здобувачі вищої освіти отримують 100 балів. Студенти звільненні від занять фізичного виховання зобов’язанні взяти участь у науковій конференції « студентів і магістрантів» за підсумками науково-дослідної роботи. Якщо студент не відпрацював пропущені навчальні заняття, не виправив оцінки 0,1,2,3, отримані на навчальних заняттях, він вважається таким, що має академічну заборгованість за результатами поточного контролю. Пропущені заняття студент має обов’язково відпрацювати. За відпрацьовані практичні занятті, нараховуються бали середнього (4, 5, 6), достатнього (7, 8, 9) та високого рівнів (10, 11, 12).Студенти, які мають академічну заборгованість за результатами поточного контролю, вчасно не отримують залік. Ліквідація академічної заборгованості за результатами семестрового контролю дозволяється до початку наступного семестру в час, визначений графіком ліквідації академічної заборгованості, та допускається не більше двох разів з навчальної дисципліни: один раз викладачеві, другий – комісії, яка створюється за розпорядженням декана факультету. Якщо студент ліквідовує академічну заборгованість на засіданні комісії, яка створюється за розпорядженням декана факультету, його відповідь оцінюється за 100-бальною шкалою без урахування результатів поточної успішності.

Список основної рекомендованої літератури

1. Носков М.О., Данілов О.О., Маслов В.М. Фізичне виховання і спорт у вищих навчальних закладах при організації кредитно-модульної технології: підручник. – К.:Видавничий Дім «Слово», 2011. – 264 с.
2. Плахтій П.Д. Основи фізичного виховання студентської молоді: навчальний посібник / П.Д.Плахтій, О.Г.Коваль, В.М.Марчук, С.П.Рябцев. – Кам’янець-Подільський: Друкарня «Рута», 2012. – 311 с.
3. Плахтій П.Д. Засоби рекреації працездатності спортсменів: навчальний посібник / П.Д.Плахтій, В.У.Дорош, О.П.Чміль. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2012. – 112 с.
4. Присяжнюк С.І. Фізичне виховання: навчальний посібник / С.І.Присяжнюк. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 504 с.
5. Сергієнко Л.П. Практикум з теорії і методики фізичного виховання: навчальний посібник / Л.П.Сергієнко. – Харків: ОВС, 2007. – 271 с.
6. Теорія і методика фізичного виховання. Частина I / [за ред. Т.Ю.Круцевич]. – К.: Олімпійська література, 2008. – 392 с.
7. Теорія і методика фізичного виховання. Частина II / [за ред. Т.Ю.Круцевич]. – К.: Олімпійська література, 2008. – 392 с.
8. Худолій О.М. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання: навчальний посібник, 2-е видання / О.М.Худолій. – Харків: ОВС, 2009. – 406 с.
9. Шиян Б.М. Теорія фізичного виховання / Б.М.Шиян, В.Г.Папуша. – Тернопіль, 2000. – 180с.
10. Шиян.Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 1. / Богдан Шиян. – Тернопіль: Навчальна книга. – Богдан, 2008. – 277 с.
11. Шиян.Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 2./ Богдан Шиян. – Тернопіль.: Навчальна книга – Богдан, 2001. – 248 с.
Допоміжна
1. Бернштейн Н.А. О ловкости и её развитии / Н.А.Бернштейн. – М.: Физкультура и спорт, 1991. – 288 с.
2. Введение в теорию физической культуры: учебное пособие для ин-тов физ. культ. / [под ред. Л.П.Матвеева]. – М.: Физкультура и спорт, 1983. – 128 с.
3. Вейнберг Р.С. Психологія спорту / Р.С.Вейнберг, Д.Гоулд. – К.: Олімпійська література, 2001. – 335 с.
4. Мухін В.Н. Фізична реабілітація / В.Н.Мухін. – К.: Олімпійська література, 2000. – 423 с.
5. Куц О.С. Фізкультурно-оздоровча робота з учнівською молоддю / О.С.Куц. – Київ: Континент ПРИМ, 1995. – 124 с.
6. Муравов И.В. Оздоровительные эффекты физической культуры и спорта / И.В.Муравов. – К.: Здоровья, 1989. – 272 с.
7. Петрик О.І. Медико-біологічні та психолого педагогічні основи здорового способу життя: Курс лекцій / О.І.Петрик. – Львів: Світ, 1993. – 120 с.
8. Плахтій П.Д. Основи гігієни фізичного виховання: навчальний посібник / П.Д.Плахтій. – Кам’янець-Подільський: Медобори,2003. – 240 с.
9. Плахтій П.Д. Фізіологія людини. Обмін речовин і енергозабезпечення м’язової діяльності: навчальний посібник / П.Д.Плахтій. – Київ: ВД «Професіонал», 2007. – 464 с.
Рекомендовані джерела інформації
1. Корисні ресурси інтернету.

http://referat.parta.ua
База даних українських рефератів
http://ua.textreferat.com

http://ua-referat.com

http://www.nbuv.gov.ua Бібліотека ім. В.І.Вернадського
http://www.ukrcenter.com Український центр
http://lib.meta.ua Бібліотека
http://www.lib.ua-ru.net Студентська електронна бібліотека

1.